Binomo Tournament Daily Free - เงินรางวัล $300

Binomo Tournament Daily Free - เงินรางวัล $300
  • ประเภทการแข่งขันการซื้อขาย: ; การแข่งขันการซื้อขายสด
  • ระยะเวลาการแข่งขัน: รายวัน
  • รางวัล: เงินรางวัล $300
ที่มา: Binomo Blog - binomoblog.com | Binomo Tournament Daily Free - เงินรางวัล $300 - https://binomoblog.com/th/binomo-tournament-daily-free-nge-nra-ngwl-300-1009122

เป้าหมาย
ยอดเงินสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
จำนวนการซื้อซ้ำ
0
ค่าซื้อซ้ำ
₫23,320
ยอดเงินเริ่มต้น
₮100.00
จำนวนผู้เข้าร่วม
6766
สถานที่รับรางวัล
60
เริ่ม
09:00 UTC
จบ
16:00 UTC


ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเริ่มการแข่งขันด้วยยอดการแข่งขันเท่ากัน การซื้อซ้ำเป็นไปได้หากจำนวนเงินในบัญชีของคุณและในการลงทุนในธุรกรรมที่ยังไม่ปิดน้อยกว่า 100₮ ขนาดของเงินรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมและการซื้อซ้ำในการแข่งขันครั้งนี้

35-70% ของเงินฝากผู้เข้าร่วมทั้งหมดในระหว่างการแข่งขันจะเข้ากองทุนรางวัล เงินรางวัลที่รับประกันคือ $300

เงินรางวัลต้องไม่น้อยกว่าจำนวนนี้ ในกรณีที่บริการรักษาความปลอดภัยของบริษัทสงสัยว่าลูกค้ากระทำการฉ้อฉลเพื่อความสำเร็จในการแข่งขันระหว่างระยะเวลาที่เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรางวัลการแข่งขันของลูกค้าหรือเพิกถอนลูกค้าจากการเข้าร่วมใน การแข่งขัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท การซื้อซ้ำสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งคืนได้
Thank you for rating.
ที่มา: Binomo Blog - binomoblog.com | Binomo Tournament Daily Free - เงินรางวัล $300 - https://binomoblog.com/th/binomo-tournament-daily-free-nge-nra-ngwl-300-1009122